„Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su.“ U kojim se trenucima života oslanjam na
tijelo? Dopuštam li riječi Božjoj da prodre u moje dubine i mijenja me ili imam izvanjski štit, štit tijela koji se grčevito bori protiv svake promjene.
Dopusti neka duh riječi ponese tvoje tijelo i zapleše u vječnosti.