Sudim li ja, kao čovjek u ljudskoj oholosti ili sudim li samo pravedno? Pa zar ijedan sud ljudski može biti pravedan? Za Josipa koji bijaše pravedan bijaše pravedno napustiti ženu, a ipak u Tvojoj savršenoj volji Josip napravi kako mu narede nebesa. Mogu li ja, kao Josip, poslušati  volju Tvoju  savršenu ako suditi u ljudskosti ne može biti pravedno, već samo u izvršavanju Tvoje volje  ili se prepuštam ljudskosti svojoj? U izvršavanju Tvoje volje ću slaviti i častiti Sina njegova kao što slavim i častim Oca. „Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.”