Bijes! Koliko oholosti i bezosjećajnosti mora biti u jednom čovjeku da
naredi pobiti sve dječake do 2 godine starosti u i oko Betlehema! No Bog
nije u tom bijesu. Razlozi tog bijesa jesu opravdani, ali to nije pravedan
bijes jer u tome mi nema Boga. Gdje je? Vidim Ga! Eto Ga u miru one tihe
i svete noći! Ne želi da mi išta makne pozornost s tog toliko prevažnog
trenutka u kojem se sama Riječ utjelovila! A gdje je sad ta Riječ? Eno Ga u
majčinom krilu na putu za Egipat. A pored njih Josip, koračajući s istom
onom odlučnošću kojom je sinoć na anđelovo upozorenje rekao „Da!“ i
otisnuo se u nepoznato ne bi li spasio svoju ženu i onog presvetog Mališu.